N99784
1946, 415-C, s/n 2407
Bob Urban
  Blue Springs, MO.(3GV)
99784.jpg (38289 bytes)