N99729
1946, 415-C, s/n 2352

KANSAS CITY, MISSOURI