N94106
1946 415-C C75, s/n 1429
Bruce & Brian Bailey
Pittsburgh, PA (BVI)

94106.jpg (6941 bytes)

94106b.jpg (19118 bytes)

 

94106e.jpg (12516 bytes)

Before polish,

94106c.jpg (22798 bytes)

94106d.jpg (21288 bytes)

Before interior and radio,